سروده های من

مجموعه اشعار صلاح الدین احمد لواسانی

سلام ای نارفیق پست

هندی
سروده های من مجموعه اشعار صلاح الدین احمد لواسانی

فونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا ساز

لطفا از تمام مطالب دیدن فرمایید.

سلام ای نارفیق پست

 
 
 

سلام ای نا رفیق ، پست
پیامم داده بودی تا
برایت نامه بفرستم
نگفتی گوگلی ؟؟……
یا ، مامن ات یاهوست.

نمی بینم دگر
روی تورا در
صفحه فیس بوک
بگوعکست هنوز آنجا
همان تصویر وهم آلوست .

شنیدم محسن بیچاره را
آخر ، خرش کردی؟
بد کردی.
شنیدم گفته ای او
احمق و هالوست؟

ومن را
دیو اکوان خوانده ای
در جمع
و گفتی این زبل خان
صاحب جادوست.

تو خود را
جا زدی
یک دختر زیبا
که ارث مادرش
بالا تر از پاروست.

نزن بر طبل بیدردی
نکن با مردمان ،
این گونه نامردی
بدان آخر حساب کار تو
با عقرب و زالوست

برو اندی به حال خویشگریان شو
از این اعمال خود
قدری پشیمان شو
بدان درد تو را
این بهترین داروست.

 


موضوعات مرتبط: اجتماعیاتهزلیات و طنزیات

تاريخ : شنبه 9 فروردين 1399 | 22:0 | نویسنده : هندی |

سلام ای نارفیق پست

 
 
 

سلام ای نا رفیق ، پست
پیامم داده بودی تا
برایت نامه بفرستم
نگفتی گوگلی ؟؟……
یا ، مامن ات یاهوست.

نمی بینم دگر
روی تورا در
صفحه فیس بوک
بگوعکست هنوز آنجا
همان تصویر وهم آلوست .

شنیدم محسن بیچاره را
آخر ، خرش کردی؟
بد کردی.
شنیدم گفته ای او
احمق و هالوست؟

ومن را
دیو اکوان خوانده ای
در جمع
و گفتی این زبل خان
صاحب جادوست.

تو خود را
جا زدی
یک دختر زیبا
که ارث مادرش
بالا تر از پاروست.

نزن بر طبل بیدردی
نکن با مردمان ،
این گونه نامردی
بدان آخر حساب کار تو
با عقرب و زالوست

برو اندی به حال خویشگریان شو
از این اعمال خود
قدری پشیمان شو
بدان درد تو را
این بهترین داروست.

 


موضوعات مرتبط: اجتماعیاتهزلیات و طنزیات

تاريخ : شنبه 9 فروردين 1399 | 22:0 | نویسنده : هندی |

فخار

 
 
 

بیا فخار دست از کوزه بردار

برو شعری بگو  از حال سردار

 

ز من بشنو  قبای سبز تا کن

خودت را  در جناح راست جا کن

 

نه ازهر کوزه ای آبی تراود

از این کوزه تو راآبی نشاید

 

بیا دوری کنیم ازخار و خاشاک

کمی ماهم شویم بی رحم وناپاک

 

نشینیم گله ای درپشت خاور

تقلب ها کنیم  در کار داور

 

برو ساندیس بخور باکیک موزی

برایت  می خرند حلوای جوزی

 

شوی دربند آن یار قدیمی

شبیه نادی  وً  روح الامینی

 

و گرنه کار تو آخر چنین است

که اینگونه  تو را مقصد اوین است.


موضوعات مرتبط: اجتماعیاتهزلیات و طنزیات

تاريخ : شنبه 9 فروردين 1399 | 15:20 | نویسنده : هندی |

طفل درون

 
 
 

 

با منش طفل درون ، اینگونه بازی می کند

می سراید شعر طنز و ، بیت سازی می کند

 

گاه  عارف  میشود ، با عارفان ور می رود

گه سراید شعرنو ،از قافیه درمی رود

 

یک دمی جاهل شود ، تمرین لاتی می کند

یا سیاسی می شود ، یکباره  قاطی  میکند

 

می رود گاهی فضا ، با رهروان دوستی

می کَند. در شغل دباغی ، ز یاران پوستی

 

الغرض این طفل ، بازی خورده ظالم بلا

می شود هردم  به نوعی ، در مسیری مبتلا

 


موضوعات مرتبط: اجتماعیاتهزلیات و طنزیاتمتفرقه یات

تاريخ : شنبه 9 فروردين 1399 | 15:16 | نویسنده : هندی |

کی ، با کی

 
 
 
 

گشته غوغا میان کی ، با کی

ماه شب تاب  و کرمک ، خاکی؟

 

آنکه جانش ز تیرگی، آجین         

بوده از آن منیر شب ، شاکی

 

که چرا بی اجازه می تابی           

بر شب  تیره ام ، به  چالاکی

 

نور تو می کند ، مرا رسوا        

هرچه  زشتی و آنچه  نا پاکی

 

چشم من تیره از سیاهی ها       

جان تو روشن است و افلاکی

 

کار من طعمگی به دریا شد       

کار تو صیدِ عشق و سماکی

 

می برم رنج  وغصه مینوشم    

می رسم عاقبت من  به هتاکی

 

الغرض  عقده ها گشودندم    

 در مقام راوی  و حاکیموضوعات مرتبط: اجتماعیاتهزلیات و طنزیاتمتفرقه یات

تاريخ : شنبه 9 فروردين 1399 | 15:15 | نویسنده : هندی |

نا رفیق

 
 
 

سلام ای نا رفیق ، پست
پیامم داده بودی تا
برایت نامه بفرستم
نگفتی گوگلی ؟؟……
یا ، مامن ات  یاهو ست.

 

نمی بینم دگر
روی تورا در
صفحه فیس بوک
بگو عکست هنوز آنجا
همان تصویر خواب آلوست .

 

شنیدم محسن بیچاره را
آخر ، خرش کردی؟
بد کردی.
شنیدم گفته ای او
احمق و هالوست؟

 

ومن را
دیو اکوان خوانده ای
در جمع
و گفتی این زبل خان
صاحب جادوست.

 

تو خود را
جا زدی
یک دختر زیبا
که ارث مادرش
بالا تر از پاروست.

 

نزن بر طبل بیدردی
نکن با مردمان ،
این گونه نامردی
بدان آخر حساب کار تو
با عقرب و زالوست

 

برو اندی به حال خویشگریان شو
از این اعمال خود
قدری پشیمان شو
بدان درد تو را
این بهترین داروست.


موضوعات مرتبط: هزلیات و طنزیات

تاريخ : شنبه 9 فروردين 1399 | 13:36 | نویسنده : هندی |

نمکش می زنند

 
 
 

هر چه بگندد نمکش  می زنند

باز کنیم شرکت ، پخش  نمک

 

چو زده اند گند ، به هرآنچه بود

ما چه کنیم یکسره ، پخش نمک

 

بس شده  از حد ، بدراین گندها

مژده دهیم  بر همه ، پخش نمک

 

پول نداریم  ، که بانکی  زنیم

پس بشتابیم به ، پخش نمک

 

نیک  بسازیم ، سپاهی گران

کس نبردست به ، پخش نمک

 

الغرض این قصه ندارد ختام

تا که بود سود به ، پخش نمک

 

لیک اگر گشت نمک بی بها

تخته کنیم شرکت پخش نمکموضوعات مرتبط: هزلیات و طنزیات

تاريخ : شنبه 9 فروردين 1399 | 13:24 | نویسنده : هندی |

سعدیا

 
 
 
 

 سعدیا مرد نکو نام نمیرد هرگز

این جماعت  سر او را ببرند


 


موضوعات مرتبط: هزلیات و طنزیاتشوخی با یزرگان شعر و ادب پارسی

تاريخ : شنبه 9 فروردين 1399 | 13:17 | نویسنده : هندی |
تک بیت های عاشقانه - شماره 76
تک بیت های عاشقانه - شماره 75
تک بیت های عاشقانه - شماره 74
تک بیت های عاشقانه - شماره 66
جان بسر
بداهه فرمودند ، عرض کردم - 7
بداهه استاد نفرمودند ، بنده عرض کردم - بچه محل
بداهه فرمودند ، عرض کردم - 6
بداهه فرمودند ، عرض کردم - 5
بداهه فرمودند ، عرض کردم - 4
بداهه فرمودند ، عرض کردم - 3
بداهه فرمودند ، عرض کردم - 2
بداهه فرمودند ، عرض کردم -1
بداهه استاد نفرمودند ، بنده عرض کردم - ما چه لایق
بداهه استاد نفرمودند ، بنده عرض کردم - شاخ سبیل همایونی
حس خوبی است حس تهرانی
باید ببینم تا به کی
تک بیت های عاشقانه - شماره 73
تک بیت های عاشقانه - شماره - 72
تک بیت های عاشقانه - شماره 71
تک بیت های عاشقانه - شماره 70
تک بیت های عاشقانه - شماره 69
تک بیت های عاشقانه - شماره 68
تک بیت های عاشقانه - شماره 67
تک بیت های عاشقانه - شماره 65
تک بیت های عاشقانه - شماره 64
تکبیت های عاشقانه - شماره 63
تک بیت های عاشقانه - شماره 62
تک بیت های عاشقانه - شماره 61
تک بیت های عاشقانه - شماره 60
تک بیت های عاشقانه - شماره 59
تک بیت های عاشقانه - شماره 58
تک بیت های عاشقانه - شماره 57
تک بیت های عاشقانه - شماره 56
تک بیت های عاشقانه - شماره 55
تک بیت های عاشقانه - شماره 54
تک بیت های عاشقانه - شماره 53
تک بیت های عاشقانه - شماره 52
تک بیت های عاشقانه - شماره 51
تک بیت های عاشقانه - شماره 50
تک بیت های عاشقانه - شماره 49
تک بیت های عاشقانه - شماره 48
تک بیت های عاشقانه - شماره 47
تک بیت های عاشقانه - شماره 46
تک بیت های عاشقانه شماره 45
تک بیت های عاشقانه - شماره 44
تک بیت های عاشقانه -شماره 43
تک بیت های عاشقانه - شماره 42
تک بیت های عاشقانه - شماره 41
تک بیت های عاشقانه - شماره 40
سایت ماه اسکین طراح قالب وبلاگ رایگان با امکانات عالی
لطفا از دیگر مطالب نیز دیدن فرمایید
صفحه قبل 1 صفحه بعد
.: Weblog Themes By M a h S k i n:.