سروده های من

مجموعه اشعار صلاح الدین احمد لواسانی

خانه دوست کجاست

هندی
سروده های من مجموعه اشعار صلاح الدین احمد لواسانی

فونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا سازفونت زيبا ساز

لطفا از تمام مطالب دیدن فرمایید.

خانه دوست کجاست

 
 
 

يک نفر گفت به من

 خانه دوست کجاست

 من نگاهش کردم

 گفتمش چشم شماست

 خنده اي کرد و گذشت

 آنطرف تر ايستاد

 بر تن باد نوشت

خانه اش قلب شماستموضوعات مرتبط: متفرقه یات

تاريخ : شنبه 9 فروردين 1399 | 22:58 | نویسنده : هندی |

نی ام ز اهل شقاق

 
 
 

من نه هفت تیر دارم ونه چماق

اهل حقم ، نی ام ز اهل شقاق

کار من ره گشایی است وکمک

بهر در ماندگان و اهل وفاق

دست من  با  ادب کند  تحریر

پاسخ رهروان  قوم نفاق

نیک حالم ، به جان کنم شادی

در سرا و چه در کنار اتاق.

من برایت کمیشفاخواهم

با کبابی واندکی ز سماق


موضوعات مرتبط: اجتماعیاتمتفرقه یات

تاريخ : شنبه 9 فروردين 1399 | 22:21 | نویسنده : هندی |

حس ارتکاب


موضوعات مرتبط: اجتماعیاتمتفرقه یات

تاريخ : شنبه 9 فروردين 1399 | 22:19 | نویسنده : هندی |

وصيتنامه

 
 
 

نميدانم چرا ؟

اما گرفته بغض

مجراي گلويم را

و ميخواهم بگويم

واپسين حرفم.

كه شايد ...

خود وصيتنامه اي باشد.

براي

اين تن ، تنها .


من از دنيا نديدم خير.

پس آن را ،

به دنيا دار مي بخشم.

و با ره توشه اندوه

جاري ميشوم

در راه

كه ديگر

شوق ماندن نيست

در اين سينه رنجور .


به شبنم هاي جاري

از گل مريم

بيالاييد خاكم را

كه رنج او فراوان است.

و من

بد كرده ام ،

بر او .

و من

هرگز نشستم .

صورتش از غم،

به يك اميد........

به يك شادي.........

و اين .....

بالا ترين ظلم من است

در عمر.

بگوييدش ،

كه بازم مانده اي تنها........

و ديگر نيست ،

اين تنهاييت پايان .

خدايت را چه مي بيني؟.....

شايد گشت ،

زين پس .....

روزگارت

بهتر از ديروز

نمي دانم ........

نمي دانم.........


بگوييد بر عزيزانم

كه ديگر

باغباني نيست .

كه او

خود چيده شد

از شاخسار

باغ ، دنيايي

دگر ،

آبي ز دستانش .....

نمي پاشد

به روي برگهاي گل.

و ديگر جوي آبي را،

روان از

دست رنجورش .......

نخواهي ديد.

كه او را برد

آن جوي روان

از باغ.

به نقش سنگ

بنويسيد......

كه او ...........

از دار دنيا رفت .........

كه ......

تنها بود.............

تنها زيست...........

تنها رفت...........

تمام مقصدش ،

معراج انسان بود ............

نه آن معراج ، پوشالي............

كه دين ،

ترس و تسليمش ،

پيام آورد .

كجا خواندم

كه مردي گفت:


مسلمان نيست

آن كو

حق خود را مي دهد

از كف .

و آن خوكي

كه حق ديگران را ميخورد .

او هم مسلمان نيست.

 

به فرياد بلند خويش مي گويم.

كه من هرگز ..............

مسلمان نيستم ،

هرگز...........


كه حقم را

فراوان داده ام

از كف.

كه مشتي

رذل ،بي پروا

بنام دين و دينداري

حقوقم را

به زير پا

در افكندند.


به يارانم

چنين گوييد.

كو رفت از ...................

ميان ما.

تمنايش فقط

اين بود ...........

در ،

آن واپسين گفتار...........

كه من را ، بت نگردانيد .
من از بت گريزانم.

و او

با شور و شيدايي

براي كل انسانها

پيامي داد.

در  آن ..............

لحظهُ آخر.

مرا ننگ بشر بودن

همين يك مدعا

كافيست.

كه انسان .......

كمترين محصول اين هستي ست .

كجا بر عالم هستي ،

شرف دارد؟

خيال خام

از سرها

فرو ريزيد.

كه اينها،

حيله دين است .

حماقت را،

فرو داريد.........

گل انديشه را

در سر بياراييد..

كه انسانرا.............

فقط اين عقل ..............

آن هم اندک و محدود

شايد

سوي مبدا رهنمون باشد.


برايم ،

دل نسوزانيد.

دلها خانه عشق است .

تهي سازيد

قلب پاكتان را

از غرور و خشم.

ببار آريد ...........

محصول محبت را ،

در آن دشت وسيع مهر.

و پر سازيد.................

عطر دوستي را ...............

در دل ياران .

به سحر

ساحران

جنگ افروز

عداوت ساز

نپردازيد در سر

دشمن فرضي

كه دشمن تر زخود

بر خود نمي يابيد .

شما خود

دشمن خويشيد

گر مفتون آن

جادوي

ساحر شيد.


و اين هم

آخرين فرياد اين،

تن خسته جاري.

شما را چار واژه رهنمون

سوي شكوفايي ست .

اول........

واژه پندار.

دوم .............

چامهُ گفتار.

و سوم......................

خامه كردار.

اگر اين واژگان را.............

خوب ،

در نيكش ، بيالاييد..........

شما ....

معناي ، انسانيد.


 


موضوعات مرتبط: اجتماعیاتعارفانه هامتفرقه یاتکفریات

تاريخ : شنبه 9 فروردين 1399 | 22:10 | نویسنده : هندی |

تنهایی و ترس

 
 
 

 

من از يك راز آگاهم

و آن سري ست، دهشتناك.

نمي دانم كلامم

تا چه حد گوياست؟

نمي دانم چگونه

با شما بايد سخن گويم؟

نمي دانم  شما

حرف دلم را خوب مي فهميد؟

زبان الكن

براي گفتن راز است.

اما من

تلاش خويش  خواهم كرد.

 

كلام آخرم

اين است.

انسان نيست

آن چيزي

كه در پندار مي بافيد.

نه اشرف بر همه عالم

نه تنها عاقل دنيا.

به فرياد

بلند خويش مي گويم

شهادت مي دهم  هستي

فقط يك عقل كل دارد.

و آن معبود ، بي همتاست .

گواهي مي دهم

عالم به امر او پديد آمد .

اذعان مي كنم دنيا

به اذن او

به آخر مي رسد روزي .

ولي اين نكته را

باور نمي دارم كه ما

والا ترين محصول او باشيم .

اوءلي بر همه عالم .

تصور مي كنم انسان

براي دوري ازترسش

چنين اوهام را

بنيانگذاري كرد.موضوعات مرتبط: اجتماعیاتعارفانه هامتفرقه یاتکفریات

تاريخ : شنبه 9 فروردين 1399 | 22:7 | نویسنده : هندی |

پنج گنج

 
 
 

چونبدانیاصل و مغز این سخن
آگهی یابی ، ز اسرارکهن
جامه ای زیبا ، ز معنی دوختند
دُر و گوهرها درآن اندوختند
سالها بردند ، بس سختی و رنج
تا بنا بنهاده شد ، آن پنج گنج


موضوعات مرتبط: متفرقه یات

تاريخ : شنبه 9 فروردين 1399 | 15:22 | نویسنده : هندی |

مرکز باران

 
 
 

برگشته ام امروز ، از مرکز باران
درجمع سیمین ساق  ،درمحضر یاران

 

یک هفتۀ زیبا ، با جنگل و دریا
با ساحل و بیشه ،با خواب و با  رویا

 

رفتم به ماسوله ، زیبا و سرپا بود
هرسو نظرکردم ، پرشور و غوغا بود

 

در راه شهر رشت ، با نادر و هومن
دیدم بهشتی سبز ،کو نام آن فومن

 

عطرنفس هاشو ، ماندیم  و بوییدیم
در هر طرف هرسو ، یک شاخه گل چیدیم.

 

تا انزلی رفتیم ، با شور و با امید
تا ساحل دریا ، با ناصر و ناهید

 

مرداب زیبا و نیلوفرآبی
مسحور ومستم کرد ، پروازمرغابی

 

از بهر دیدار ، آن یاور دیرین
آن میر کاتوزی ،آن شاعرشیرین

 

باز آمدم تا رشت ،در محضرش قبراق
گفتیم و پرسیدیم ، از سایت سیمین ساق

 

القصه این سوغات ، تقدیم می گردد
شرح سفر بعدا ، تقویم می گردد

 

اینک به تصویری ،دلشاد تان سازم
با ساحل و دریا ،همرازتان سازم


 


موضوعات مرتبط: اجتماعیاتمتفرقه یات

تاريخ : شنبه 9 فروردين 1399 | 15:21 | نویسنده : هندی |

طفل درون

 
 
 

 

با منش طفل درون ، اینگونه بازی می کند

می سراید شعر طنز و ، بیت سازی می کند

 

گاه  عارف  میشود ، با عارفان ور می رود

گه سراید شعرنو ،از قافیه درمی رود

 

یک دمی جاهل شود ، تمرین لاتی می کند

یا سیاسی می شود ، یکباره  قاطی  میکند

 

می رود گاهی فضا ، با رهروان دوستی

می کَند. در شغل دباغی ، ز یاران پوستی

 

الغرض این طفل ، بازی خورده ظالم بلا

می شود هردم  به نوعی ، در مسیری مبتلا

 


موضوعات مرتبط: اجتماعیاتهزلیات و طنزیاتمتفرقه یات

تاريخ : شنبه 9 فروردين 1399 | 15:16 | نویسنده : هندی |

کی ، با کی

 
 
 
 

گشته غوغا میان کی ، با کی

ماه شب تاب  و کرمک ، خاکی؟

 

آنکه جانش ز تیرگی، آجین         

بوده از آن منیر شب ، شاکی

 

که چرا بی اجازه می تابی           

بر شب  تیره ام ، به  چالاکی

 

نور تو می کند ، مرا رسوا        

هرچه  زشتی و آنچه  نا پاکی

 

چشم من تیره از سیاهی ها       

جان تو روشن است و افلاکی

 

کار من طعمگی به دریا شد       

کار تو صیدِ عشق و سماکی

 

می برم رنج  وغصه مینوشم    

می رسم عاقبت من  به هتاکی

 

الغرض  عقده ها گشودندم    

 در مقام راوی  و حاکیموضوعات مرتبط: اجتماعیاتهزلیات و طنزیاتمتفرقه یات

تاريخ : شنبه 9 فروردين 1399 | 15:15 | نویسنده : هندی |
تک بیت های عاشقانه - شماره 76
تک بیت های عاشقانه - شماره 75
تک بیت های عاشقانه - شماره 74
تک بیت های عاشقانه - شماره 66
جان بسر
بداهه فرمودند ، عرض کردم - 7
بداهه استاد نفرمودند ، بنده عرض کردم - بچه محل
بداهه فرمودند ، عرض کردم - 6
بداهه فرمودند ، عرض کردم - 5
بداهه فرمودند ، عرض کردم - 4
بداهه فرمودند ، عرض کردم - 3
بداهه فرمودند ، عرض کردم - 2
بداهه فرمودند ، عرض کردم -1
بداهه استاد نفرمودند ، بنده عرض کردم - ما چه لایق
بداهه استاد نفرمودند ، بنده عرض کردم - شاخ سبیل همایونی
حس خوبی است حس تهرانی
باید ببینم تا به کی
تک بیت های عاشقانه - شماره 73
تک بیت های عاشقانه - شماره - 72
تک بیت های عاشقانه - شماره 71
تک بیت های عاشقانه - شماره 70
تک بیت های عاشقانه - شماره 69
تک بیت های عاشقانه - شماره 68
تک بیت های عاشقانه - شماره 67
تک بیت های عاشقانه - شماره 65
تک بیت های عاشقانه - شماره 64
تکبیت های عاشقانه - شماره 63
تک بیت های عاشقانه - شماره 62
تک بیت های عاشقانه - شماره 61
تک بیت های عاشقانه - شماره 60
تک بیت های عاشقانه - شماره 59
تک بیت های عاشقانه - شماره 58
تک بیت های عاشقانه - شماره 57
تک بیت های عاشقانه - شماره 56
تک بیت های عاشقانه - شماره 55
تک بیت های عاشقانه - شماره 54
تک بیت های عاشقانه - شماره 53
تک بیت های عاشقانه - شماره 52
تک بیت های عاشقانه - شماره 51
تک بیت های عاشقانه - شماره 50
تک بیت های عاشقانه - شماره 49
تک بیت های عاشقانه - شماره 48
تک بیت های عاشقانه - شماره 47
تک بیت های عاشقانه - شماره 46
تک بیت های عاشقانه شماره 45
تک بیت های عاشقانه - شماره 44
تک بیت های عاشقانه -شماره 43
تک بیت های عاشقانه - شماره 42
تک بیت های عاشقانه - شماره 41
تک بیت های عاشقانه - شماره 40
سایت ماه اسکین طراح قالب وبلاگ رایگان با امکانات عالی
لطفا از دیگر مطالب نیز دیدن فرمایید
صفحه قبل 1 صفحه بعد
.: Weblog Themes By M a h S k i n:.